Xin chào, anonymous Pic

Thống kê tổng hợp

TT Tên đơn vị Tổng số người sử dụng Tổng số văn bản đến Tổng số văn bản đi Tổng số văn bản đi có ký số Tổng số văn bản đi lãnh đạo có ký số Chức năng
{{$index+1}} {{itemdata.tendaydu}} {{itemdata.tongsonguoisudung}} {{itemdata.tongvbden}} {{itemdata.tongvbdi}} {{itemdata.tongvbdicokyso}} {{itemdata.tongvbdiLDcokyso}}
{{$index+1}} {{item.tendaydu}} {{item.tongsonguoisudung}} {{item.tongvbden}} {{item.tongvbdi}} {{item.tongvbdicokyso}} {{item.tongvbdiLDcokyso}}
{{$index+1}} {{item.tendaydu}} {{item.tongsonguoisudung}} {{item.tongvbden}} {{item.tongvbdi}} {{item.tongvbdicokyso}} {{item.tongvbdiLDcokyso}}
{{$index+1}} {{item1.tendaydu}} {{item1.tongsonguoisudung}} {{item1.tongvbden}} {{item1.tongvbdi}} {{item1.tongvbdicokyso}} {{item1.tongvbdiLDcokyso}}
{{$index+1}} {{item1.tendaydu}} {{item1.tongsonguoisudung}} {{item1.tongvbden}} {{item1.tongvbdi}} {{item1.tongvbdicokyso}} {{item1.tongvbdiLDcokyso}}
{{$index+1}} {{itemcap3.tendaydu}} {{itemcap3 .tongsonguoisudung}} {{itemcap3 .tongvbden}} {{itemcap3 .tongvbdi}} {{itemcap3 .tongvbdicokyso}} {{itemcap3 .tongvbdiLDcokyso}}